Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben az oldalon tartózkodik és használja annak szolgáltatásait, azzal elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontját. A továbbiakban az “Én”, “Mi”, “Cég”, “Szolgáltató” kifejezések a www.smartangel.hu oldal tulajdonosait jelölik Várhegyi Tamás EV.-t és Smart Focus Kft.-t.
A “Felhasználó” kifejezés az oldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyt jelenti.

A honlap üzemeltetőinek adatai:

Név: Smart Focus Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint. 5.

Adószám: 28813815-2-41

Email: info@smartangel.hu

 

A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.     Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen “Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF) a www.smartangel.hu címen elérhető oldal használatának szabályait, és az ott megrendelhető szolgáltatásra vonatkozó részletszabályokat határozza meg. Jelen ÁSZF nem vonatkozik a Szolgáltató és más vállalkozások között virtuális asszisztensi szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésekre.

Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.smartangel.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A regisztrációval igénybe vett szolgáltatás teljesítése során történő adatkezelésre külön Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik.

2.    A szolgáltatások megrendelése és szerződés

A szerződés a Szolgáltató által ismertetett szerződési feltételekkel, azoknak a Felhasználó által történő elfogadásával (megrendelés) jön létre.

3.    A szerződéskötés technikai lépései

Az elektronikus szerződéskötési folyamat a következő lépésekből tevődik össze.

1)    Jelentkezés

A szolgáltatások az arra történő jelentkezést (regisztrációt) követően vehetőek igénybe. Ennek során a Felhasználónak ki kell töltenie egy adatlapot, melyen kötelezően meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát és számlázási adatait. A későbbiekben ezek az adatok bármikor módosíthatóak, az adatbeviteli hibák javíthatóak.

2)    Fizetés

A jelentkezés véglegesítésével, a „Jelentkezés” gombra kattintással a Felhasználó a szolgáltatást a Szolgáltatótól megrendeli. A megrendelést véglegesíteni és leadni csak az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával lehet. A szolgáltatás megrendelése fizetési köztelezettséget keletkeztet.

Amennyiben a Felhasználó az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Jelentkezés” / “Megrendelem” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Felhasználó részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Felhasználó ajánlatát elfogadta.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3)    Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés leadását követően a Felhasználó megrendelés részünkre való megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelés főbb adatait, amely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek.

4)    A Szerződés létrejötte

A szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között az Általános Szerződési Feltételek szerinti tartalommal, a megrendelés kifejezett, elektronikus úton történő visszaigazolásával jön létre (ajánlat elfogadása). A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződéseket nem iktatjuk. A honlapon kizárólag magyar nyelven lehetséges a szerződéskötés.

A szerződés tárgya lehet egyrészről a Szolgáltató által biztosított díjköteles tanfolyam, másrészről weboldal-készítési szolgáltatás.

a)   Tanfolyamok

A szerződés létrejöttével a tanfolyamon történő részvételre kizárólag a Felhasználó jogosult, azaz egy Felhasználói jelentkezés egy fő tanfolyamon történő részvételére teremt lehetőséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy adott Felhasználói hozzáféréssel a tanfolyamhoz nem regisztrált érintettek is hozzáfértek, Szolgáltató jogosult a tanfolyam díját kiszámlázni a hozzáférést lehetővé tevő regisztrált Felhasználó felé. A tanfolyami anyag szerzői jogvédelem alatt áll, az harmadik személyek számára át nem adható, ennek megsértése szerzői jogi jogsértésnek minősül.

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a befizetett díjat.(ld részletesen a 8. pontban.)

b)    Weboldal-készítési szolgáltatás

Felhasználó(megrendelő) tudomásul veszi, hogy megrendelésének visszaigazolásával a honlap elkészítéséhez kapcsolódó munka megkezdődik, ezért elállási jogot nem gyakorolhat (ld részletesen a 8. pontban).

5)    A regisztráció törlése

A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

4.    A szolgáltatás díja

a)    Tanfolyamok

A szolgáltatás díja kizárólag a képzést foglalja magában, és nem tartalmazza az esetlegesen szükséges ajánlott szakirodalom árát.

b) Weboldal-készítési szolgáltatás

A szolgáltatás díja a weboldal Felhasználó (megrendelő) egyéni igényeinek megfelelő – előzetes egyeztetésen rögzített szempontok szerinti – egyedi kialakítását foglalja magában. Amennyiben weboldal elkészítése már megkezdődött, és a Felhasználó (megrendelő) jelzi Szolgáltató felé, hogy mégsem az előzetesen rögzített szempontok szerinti honlapot szeretné elkészíttetni, ez további munkadíj-fizetési kötelezettséget von maga után, és a teljesítési határidő meghosszabbításával kerülhet megvalósításra.

5.    A szolgáltatás

a) Tanfolyamok

A Szolgáltató által felépített előadássorozat gyakorlati tudás, egyfajta know-how átadását biztosítja a résztvevők számára, mely a Szolgáltató évtizedes tapasztalatán alapul, és amely megkönnyítheti virtuális asszisztens vállalkozóként a feladatellátást. Az előadássorozaton történő részvétel végzettséget nem biztosít.

A képzés tudásfelméréssel zárul, melynek célja, hogy a résztvevő felmérhesse, mennyire sikerült elsajátítania az előadásokon átadott gyakorlati ismereteket. A tudásfelmérésen történő részvétel önkéntes. A Szolgáltató az ismeretek elsajátítását nem követi nyomon.

b) Weboldal-készítés

A Szolgáltató a weboldalak kialakítását egyéni informatikai fejlesztések nélkül, de a weboldal – Felhasználóval (megrendelővel) előzetesen egyeztetett – egyéni igények szerinti testreszabásával és egyéni grafikai elemek készítésével végzi.
A Felhasználó (megrendelő) köteles a weboldal készítése során Szolgáltató megkeresésére, kérdéseire 3 napon belül reagálni, visszajelezni. A 3 munkanapon belül
nem visszajelzett, a Szolgáltató szakmai megítélése szerint szükséges módosítások – amennyiben azok a Felhasználóval (megrendelővel) egyeztetett szempontrendszertől nem térnek el -, elfogadottnak tekintendők.

6.    A tanfolyam szolgáltatás igénybevétele esetén elérhető előnyök

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy azon résztvevők számára, akik a tudásfelmérésen a legjobb eredményt érik el, segítséget nyújtson abban, hogy – a Szolgáltató saját költségén végzett marketing tevékenység nyomán kiépített üzleti kapcsolatokra alapozva – a résztvevő olyan üzleti partnerekkel léphessen kapcsolatba, akik virtuális asszisztens szolgáltatást szeretnének igénybe venni. A képzésen részvétel és a jó vagy hibátlan tudásfelmérési eredmény sem teremt azonban jogot, hogy a résztvevő a fenti üzleti kapcsolatok igénybevételét követelje.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a gazdasági élet hullámzása kiszámíthatatlan, és ez a Szolgáltató lehetőségeire is -akár hirtelen is- hatással lehet.

A Szolgáltató fentiek alapján fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori, fentiek szerint kiválasztott résztvevők számát a reális üzleti lehetőségekhez igazítsa.

7.    A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

a) A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni (valamennyi megnyilatkozási formájában, például hozzászólás, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Amennyiben a Felhasználó jelen dokumentumban részletezett feltételeket nem tartja be, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére, amely a már kifizetett oktatáshoz vagy saját weboldalhoz történő hozzáférést nem érinti.

b) Weboldal-készítési szolgáltatás igénybevétele esetén a weboldal tartalmát képező, a Felhasználó (megrendelő) által küldött, közzétett anyagok, szövegek, képek
vonatkozásában a szerzői, illetve felhasználási jogokkal kapcsolatos felelősség Felhasználót (megrendelőt) terheli.

8.    Tájékoztató a Fogyasztót megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A Fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ha a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja a szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó nem gyakorolhatja továbbá elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

9.    A Szolgáltató felelőssége

a) A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának előzetes bejelentés nélkül történő módosítására.

b) Amennyiben a Felek külön szerződésben ellenkezőleg nem állapodnak meg a Szolgáltató általános szabályként az általa készített weboldal funkcionális működésére 2 hét jótállást vállal, amely az átadás napjától számítandó. A teljes körű jótállás abban az esetben érvényes, amennyiben Felhasználó (megrendelő) vagy általa megbízott harmadik személy a weboldalon módosítást nem végez. Amennyiben a Felhasználó (megrendelő) a weboldalon módosításokat végez vagy végeztet a Szolgáltató a jótállási időszak 2 hetéből hátralévő időre – igény esetén – ingyenes tanácsadást nyújt az esetlegesen felmerülő kérdések vonatkozásában.

10. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.smartangel.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A Szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a Felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a Szolgáltató a több honlapon regisztrált Felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többletszolgáltatások igénybevétele a Felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A Felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

11.  Cookie használat

A weboldal cookie-kat használ a Felhasználói élmény javítására. A cookie-kra vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

12. A honlapon található tartalom felhasználása

A szerzői jogvédelem vonatkozik az összes, Szolgáltató által használt vagy előállított grafikára, képre, vagy videóra, tananyagra. Mindennemű sokszorosítás, másolás és fordítás csak egyértelmű, előzetes, írásos hozzájárulás esetén és a forrás megjelölésével engedélyezett. Bármilyen változtatás, illetve kibővítés előzetes, írásos engedély nélkül tilos.

Szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató igényét jogi úton érvényesíti a jogsértővel szemben! A szerzői jogi jogsértés megállapítása büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A honlapon található tartalmak engedély nélküli felhasználásának díja 5 000 Ft / szó / nap, továbbá minden felmerülő jogi és adminisztratív költség díja.

13. Panaszkezelés, vitarendezés

A fogyasztónak minősülő Felhasználó panaszát bármikor a honlapon, illetve jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken bejelentheti. A Felek kötelesek elsődlegesen békés úton rendezni a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket.

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül – felhasználói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek közül választhat:

– Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságnál,

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A leírtakon felül a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a Fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Az online vitarendezési platform elektronikus elérhetősége (linkje):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

14. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

A jelen – változásokkal egységes szerkezetbe foglalt – ÁSZF rendelkezései 2021.06.01. napján lépnek hatályba.